Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Käsityöläiskatu 4a
Turku, , 20100

040 772 1839

Puheklinikka  puheterapiaa asiantuntemuksella

Våra tjänster

Vad är talterapi?

Hur söker man sig till talterapi?

Talterapi är medicinsk rehabilitering, som ges av en tal- språk- och kommunikationsspecialist, en legitimerad talterapeut. Vuxenneurologisk talterapi är inriktad på kommunikations- och/ellersväljningssvårigheter som orsakats av sjukdom eller skada. Syftet med talterapi är att främja individens färdigheter och förmåga till ömsesidig och givande kommunikation. I talterapi fokuserar man därför på omfattande rehabilitering och utveckling av kommunikationsfärdigheterna, inte endast på talet. Talterapi är målinriktat och klientens anhöriga samt kommunikationsomgivningen har en stor betydelse för uppnåendet av målen. På grund av detta sätter vi upp målen för terapin tillsammans med klienten och de anhöriga och de tillvägagångssätt som vi använder oss av i terapin är övergripande och klientorienterade.

Till talterapi kommer man med rekommendation av en läkare. Oftast kommer rekommendationen av en talterapeut som gjort en klinisk bedömning, varefter den behandlande neurologen skriver en remiss till talterapi. Remissen kan skrivas av en hälsovårdscentralläkare eller annan husläkare. Talterapi är medicinsk rehabilitering och man kommer oftast till terapin med FPA:s, stadens, kommunens eller möjligtvis försäkringsbolagets betalningsförbindelse. Ifall du upplever dig vara i behov av talterapi, tveka inte att diskutera saken med din läkare.