Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Käsityöläiskatu 4a
Turku, , 20100

040 772 1839

Puheklinikka  puheterapiaa asiantuntemuksella

Ryhmämuotoinen kuntoutus

Ryhmämuotoinen kuntoutus henkilöille, joilla on afasia

Ryhmämuotoinen puheterapia on tavoitelähtöistä kuntoutusta, joka toteutetaan 3-6 hengen pienryhmässä. Ryhmämuotoisessa puheterapiassa harjoitetaan keskustelutaitoja ja uusien toimintamallien hyödyntämistä vaihtuvissa sosiaalisissa tilanteissa. Ryhmämuotoinen terapia voi toteutua yksilöterapiajakson päätyttyä tai sitä täydentäen. 

Puheklinikalla kokoontuu säännöllisesti kaksi afasian kuntoutusryhmää, Piirtäjät ja Puhujat. Ryhmät kokoontuvat 20x90min/vuosi. Käynneistä puolet toteutetaan kevät- ja puolet syyskaudella ja uudet kuntoutujat pääsevät mukaan kumman tahansa jakson alussa. Ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistuminen on mahdollista, vaikka yksilömuotoinen puheterapia ei toteutuisi Puheklinikalla. Uusien kuntoutujien on myös mahdollista tulla tutustumaan ryhmän toimintaan erikseen sovitusti.

Aktiivista osallistumista ja vuorovaikutusta edistävä ryhmämuotoinen kuntoutus on suunnattu henkilöille, joilla on vaikea-asteinen afasia. Tyypillisesti puheilmaisu on rajallista tai puuttuu ja tueksi tarvitaan vaihtoehtoisia kommunikointikeinoja. Puheilmaisun ollessa rajallista vuorovaikutuksen edellytyksenä olevien laajempien kognitiivisten taitojen hallinnan merkitys korostuu. Näitä taitoja ovat muun muassa havainnointi, kontaktiin suuntautuminen, joustavuus, päättelykyky, vuorottelu ja muistitoiminnot,

Vaikea-asteisesti afaattisten henkilöiden puheterapiaryhmässä harjoitellaan vastavuoroisuutta ja aktiivista osallistumista olemassa olevilla taidoilla. Ryhmässä kokeillaan ja harjoitellaan vaihtoehtoisten kommunikointikeinojen - ja menetelmien hyödyntämistä keskustelutilanteissa. Ryhmämuotoinen kuntoutus myös mahdollistaa vertaistuen hyödyntämisen omassa kuntoutumisprosessissa.

Piirtäjät, kommunikoinnin aktivointia ryhmässä

 

Puheilmaisua ja keskustelutaitoja edistävä ryhmäkuntoutus on suunnattu puhekommunikointiin kykeneville henkilöille, joilla on lievä / keskivaikea afasia. Tyypillisesti asioiden ilmaiseminen puheella onnistuu, mutta puheen sujuvuudessa, sananlöytämisessä ja kertovassa ilmaisussa sekä puherohkeudessa on haasteita. 

Ryhmän tavoitteet asettuvat keskustelun, kerronnan ja sosiaalisen osallistumisen tasoille. Ryhmässä aktivoidaan kuntoutujien osallistumista sekä tuetaan puheilmaisuun rohkaistumista monipuolisissa ja vaihtelevissa vuorovaikutustilanteissa. Ryhmässä kuntoutujat pääsevät vastaamaan yksilöllisesti asetettuihin haasteisiin turvallisessa ja tuetussa ympäristössä. Myös vertaistuella on ryhmän toiminnassa merkittävä rooli.

Puhujat, puheilmaisua ja keskustelutaitoja edistävä ryhmä


Puheen selkeyttä ja arkikommunikointikyvyn kohentumista edistävä ryhmämuotoinen kuntoutus on suunnattu neurologisille kuntoutujille, joilla on vaikeusasteeltaan kohtalainen tai vaikea dysartria. Ryhmään soveltuvat kaikki kuntoutujat, joille aiheutuu dysartriaoireista haittaa kommunikaatiossa selviytymiseen. Ryhmässä voi olla myös vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä käyttäviä henkilöitä. 

Dysartriaryhmässä  harjoitetaan selkeää puheilmaisua monipuolisesti vastavuoroisissa kommunikointitilanteissa, edistetään oman puheilmaisun monitorointitaitoja sekä tuetaan aktiivista sosiaalista osallistumista. Myös vertaistuella on ryhmän toiminnassa merkittävä rooli.

Dysartriaryhmä kokoontuu Puheklinikalla 10x90min/vuosi, pääsääntösesti kevätkaudella. Ryhmämuotoinen terapia voi toteutua yksilöterapiajakson päätyttyä tai sitä täydentäen. Ryhmään osallistuminen on mahdollista, vaikka yksilömuotoinen puheterapia ei toteutuisi Puheklinikalla. Uusien kuntoutujien on myös mahdollista tulla tutustumaan ryhmän toimintaan erikseen sovitusti.

Ryhmämuotoinen kuntoutus henkilöille, joilla on dysartria


Tavoitelähtöiset ryhmät muodostetaan vastaamaan ryhmäläisten yksilöllisiä kuntoutustarpeita, eivätkä ne ole diagnoosisidonnaisia. Tavoitelähtöisiä ryhmiä voivat olla esimerkiksi kommunikoinnin apuvälineiden käyttöön painottuva ryhmä, kommunikaatio-ja vuorovaikutustaitoihin painottuva nuorten aikuisten ryhmä tai puheen sujuvuuteen painottuva ryhmä.

Ryhmät kokoontuvat tyypillisesti 10x90min/vuosi. Kuntoutuja voi osallistua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen Puheklinikalla, vaikka yksilömuotoinen puheterapia toteutuisi muualla. Käynnissä olevista ryhmistä voi tiedustella suoraan terapeuteiltamme.

Tavoitelähtöiset kuntoutusryhmät


Tiedon lisäämiseen ja sosiaalisen toimintakyvyn kohenemiseen kohdentuva kuntoutusryhmä on suunnattu aivovamman saaneille henkilöille. Ryhmän toiminta antaa valmiuksia arvioida omaa sosiaalista toimintakykyä sekä löytää sopivia selviytymiskeinoja arjen vuorovaikutustilanteissa.  Tavoitteena on oppia näkemään vuorovaikutustilanteet myös muiden henkilöiden näkökulmasta sekä lisätä tietoisuutta ei-kielellisen viestinnän merkityksestä vuorovaikutuksessa. Ryhmässä kuntoutujat pääsevät vastaamaan yksilöllisesti asetettuihin haasteisiin turvallisessa ja tuetussa ympäristössä. Myös vertaistuella on suuri merkitys ryhmän toiminnassa.

Ryhmää vetävät aivovammakuntoutukseen perehtyneet neuropsykologian erikoispsykologi Elina Vuorinen ja erikoispuheterapeutti Marjaana Raukola-Lindblom. Kurssi toteutetaan avokuntoutuksena Turussa Puheklinikalla tai Neuropsykologikeskus NeuTerassa

Kommunikaatio ja sosiaaliset taidot ryhmämuotoinen kuntoutus aivovamman saaneille henkilöille