Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Käsityöläiskatu 4a
Turku, , 20100

040 772 1839

Puheklinikka  puheterapiaa asiantuntemuksella

Yksilöterapia

Yksilöpuheterapia

Yksilöterapia toteutuu kuntoutujan oman puheterapeutin vastaanotolla. Terapian kesto (terapiakertojen määrä ja tapaamiskertojen pituus) ja toteutuksen aikataulu määräytyvät lähettävän tahon laatiman kuntoutussuunnitelman mukaisesti ja käynnit toteutetaan maksajatahon määrittämällä tavalla.

Puheterapiajakso aloitetaan kuntoutujan kokonaistilanteen ja arjen kommunikointitarpeiden ja -haasteiden kartoituksella. Yhteiset tavoitteet laaditaan kuntoutujan ja mahdollisesti hänen läheistensä kanssa vastaamaan näitä tarpeita. Käytetyt menetelmät ja välineet ovat ajanmukaisia ja ne valitaan aina yksilöllisesti. Terapiassa pyritään hyödyntämään kuntoutujan elämänkokemusta ja mielenkiinnon kohteita, jolloin sisältö muodostuu mielekkääksi ja motivoivaksi. Terapian aikana edistymistä arvioidaan ja tavoitteita muokataan yhteistyössä kuntoutujan kanssa.

Jakson päättyessä laaditaan kirjallinen lausunto jatkosuosituksineen. Lausunto toimitetaan kuntoutujalle, lähettävälle ja hoitavalle taholle sekä muille tahoille asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Yksilöterapia voi kohdentua sekä kielellisiin häiriöihin (afasia, kielellis-kognitiiviset ongelmat), motorisiin häiriöihin (dysartria, epäselvä puhe), nielemistoimintoihin (dysfagia) tai äänenkäytön ongelmiin.


Nielemisprosessia ja nielemistoiminnon sujumista voidaan kuntouttaa ja tukea hyvin eri asteisissa nielemisvaikeuksissa. Terapeuttimme ovat kouluttautuneet arvioimaan ja kuntouttamaan aikuisneurologisiin sairauksiin ja vammoihin liittyviä nielemisprosessin ongelmia perinteisin logopedisin menetelmin sekä muun muassa DPNS-menetelmällä (deep pharyngeal neuromuscular stimulation).

Nielemiskuntoutukseen kuuluu aina olennaisena osana asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä ohjaus ja neuvonta. Terapian aikana arvoidaan ja valitaan turvallisimmat toimintatavat ruokailutilanteissa. Puheterapeutti antaa ohjausta muun muassa ruuan koostumukseen ja ruokailutilanteisiin liittyvissä asioissa kuten asentojen huomioinnissa ja apuvälineiden valinnassa.

Tarpeen mukaan toteutamme myös intensiivisiä DPNS-jaksoja esimerkiksi laitoshoidossa oleville asiakkaille. Nielemistoimintojen arvioon ja kuntoutukseen hakeudutaan lääkärin lähetteellä ja terapiaan pätevät samat käytännöt kuin yksilöterapiaan.

Nielemiskuntoutus