Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Käsityöläiskatu 4a
Turku, , 20100

040 772 1839

Puheklinikka  puheterapiaa asiantuntemuksella

Arvot ja toimintatavat

Arvot

 

Yksilöllisyys

Puheterapia suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtien ja niitä kunnioittaen. Tavoitteet, toimintatavat ja terapian toteutuminen rakennetaan tukemaan asiakkaan kokonaistilannetta. Asiakas ja hänen lähihenkilönsä ovat tarpeen- ja mahdollisuuksien mukaisesti aktiivisesti asettamassa kuntoutuksen tavoitteita ja vaikuttamassa terapiaprosessin etenemiseen.

Yhteistyö

Moniammatillinen yhteistyö on laadukkaan ja tuloksellisen neurologisen kuntoutuksen edellytys. Puheklinikka tekee aktiivisesti moniammatillista yhteistyötä muiden kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa.

Tärkeänä yhteistyötahona toimivat myös kuntoutujan läheiset sekä muut kuntoutujan hoitoon/kuntoutukseen osallistuvat henkilöt.

Ajanmukaisuus

Puheklinikan terapeutit ylläpitävät ja kehittävät asiantuntijuuttaan suunnitelmallisella täydennyskoulututtautumisella. Alan kehitystä seurataan aktiivisesti. Käyttämämme kuntoutusmenetelmät, välineet ja materiaalit ovat ajanmukaisia ja niitä uudistetaan suunnitelmallisesti.


Toimintatavat ja laatu

Puheklinikka toimii aikuisneurologisten kommunikaatio- vuorovaikutus- ja nielemishäiriöiden asiantuntijana. Suuntaamalla toimintansa tiettyihin asiakasryhmiin on terapeuteilla mahdollisuus syventää osaamistaan ja tietotaitoaan jatkuvasti. Toiminnassaan puheklinikan työntekijät pyrkivät ylläpitämään, hyödyntämään ja jakamaan tätä asiantuntijuutta eri yhteistyömuodoissa.

Puheklinikka toimii osana laajaa ja monipuolista neurologisen kuntoutuksen verkostoa. Puheklinikan työntekijät pyrkivät osaltaan edistämään tämän monitahoisen yhteistyökentän toimintaa ja sujuvuutta. Puheklinikan toimintatavat on koottu laatukäsikirjaan, jossa myös Puheklinikan toiminnan laatukriteerit kuvataan tarkemmin. Puheklinikka panostaa aktiivisesti myös työntekijöidensä työhyvinvointiin. 


Toimintaa säätelevät ohjeet, lait, säädökset ja standardit

Puheklinikan tiloissa toimii kolme yritystä: Puheklinikka NET Oy (y-tunnus 205904-7), Tmi Puheterapiapalvelut Ida Luotonen (y-tunnus 2614566-2), R-L Erikoispalvelut Oy (y-tunnus 2300771-5). Kaikkien yritysten puheterapiatoimintaa ohjavat puheterapeutin ammattieettiset periaatteet. Pääasiallisina ammattieettisinä periaatteina ovat henkilökohtainen ammatillinen vastuu, vastuu asiakkaista, kollegiaalisuus sekä velvollisuus ja mahdollisuus opettamiseen, tieteelliseen työhön ja tutkimukseen. Puheterapeutin ammattieettisiin periaatteisiin voit tutustua tarkemmin puheterapeuttiliiton sivuilla.

Puheterapiapalveluiden toteuttaminen on yksityisen terveydenhuollon piirissä tapahtuvaa toimintaa, jota säätelee useat lait, säädökset ja standardit. Puheklinikalla noudatetaan muun muassa Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia (559/1994), jonka tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta ja terveydenhuollon palvelujen laatua. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle.

Puheklinikalla toteutetaan myös Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. KELAN kuntoutuksen standardit ohjaavat ja velvoittavat omalta osaltaan asiakkaiden kuntoutukseen vaikuttavia tekijöitä. Puheklinikka on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Kelan terapioiden palvelukuvaustaKelan sivuilta saat myös tarkempaa tietoa Kelan etuuksista kuten kuntoutuksista, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista. Kuntoutuksen toteutuessa Kelan rahoittamana kuntoutujat saavat lisätietoa Kelan etuuskohtaisista palvelunumeroista sekä ottamalla yhteyttä suoraan Kelan toimipisteeseen.

Asiakastietojen käsittelyä sitovat terveydenhuollon normit ja määräykset salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta. Puheklinikan terapeutit pitävät kuntoutuja-asiakkaistaan tarkoituksenmukaista asiakastiedostoa/potilasrekisteriä. Rekisterin tarkoituksena on turvatusti arkistoida ja säilyttää Puheklinikan yritysten toiminnan kannalta merkittävät seikat potilaskohtaisesti. Asiakastietoja ei luovuteta muille tahoille ilman asiakkaalta pyydettyä suullista ja/tai kirjallista lupaa. Tietosuojaan liittyvät lait säätelevät Puheklinikalla toteutettavaa asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä (Henkilötietolaki 523/1999, julkisuuslaki 621/1999, laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994, laki potilaan asemasta ja oikeuksista PotL 785/1992, asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 99/2001). Henkilötietojen käsittelyä määrittävät tiedot löytyvät oheisista tietosuojaselosteista toimijakohtaisesti.  Tietosuojaseloste Puheklinikka NET Oy , R-L Erikoispalvelut Oy , Puheterapiapalvelut Ida Luotonen